Рубрика: АЛМАЗНЕ ШЛІФУВАННЯ З ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНИМИ КЕРУЮЧИМИ ДІЯМИ НА РОБОЧУ ПОВЕРХНЮ КРУГА

ШЛІФУВАННЯ З КЕРУВАННЯМ ПАРАМЕТРАМИ РОБОЧОЇ. ПОВЕРХНІ КРУГА Ж СИСТЕМА. 1.1 Сучасні способи керування параметрами РПК при шліфуванні

Використання різальних властивостей алмазів при шліфуванні кругом значною мірою залежить від виду зв’язки, на якій виготовлений алмазовмісний шар. Так, за даними Т. Н.Лоладзе і Т. В.Бокучави, при шліфуванні алмазними кругами на бакелітовій зв’язці АС 40-Б1-100 зразків із молібдену МВ1 викорис­товується тільки 9% різальних властивостей алмаза, жароміцного сплаву ХН70ВМТЮ — 6%, титанового сплаву ВТ-1 — 3%, […]

Товщина комоподібного зрізу

Максимальну товщину комоподібного зрізу знайдемо, використовуючи отримані параметричні рівняння траєкторій (3.5). Для спрощення використаємо розрахункову схему для внутрішнього зу­стрічного врізного шліфування (рис. 3.7) і розглянемо загальний випадок внут­рішнього врізного шліфування. З огляду на те, що при внутрішньому попутно­му шліфуванні вихідна координата зерна І зміщена на 180° у порівнянні з зу­стрічним шліфуванням, траєкторія зерна І визначиться […]

Деякі проблеми керування параметрами РПК при шліфуванні

Аналіз сучасних досліджень показав, що в даний час процес шліфування з керуючими діями на РПК здійснюється за двома схемами — жорсткою та пру­жною. При жорсткій схемі елементами режиму різання є швидкість круга, шви­дкість деталі, поздовжня і поперечна подачі, глибина шліфування. У цьому ви­падку об’єм матеріалу, який підводиться до шліфувального круга, є постійним і не змінюється […]

Аналіз точності формул для розрахунку довжини кривої контакту і товщини комоподібного зрізу

Запропоновані нами формули для розрахунку довжини кривої контакту (3.22,3.24) і максимальної товщини комоподібного зрізу (3.39), які отримані на основі точних рівнянь траєкторій, дозволяють визначити похибки розрахунківза формулами (3.27), (3.46-3.48), які базуються на спрощеній траєкторії зерен у вигляді кола. Результати розрахунків довжини і товщини комоподібних зрізів приведе­ні в табл. 3.1 і 3.2. Таблиця 3.1. Довжина кривої […]

Основні вимоги до способів керуючих дій на РПК при шліфуванні

Для підтримки параметрів РПК стабільними під час оброблення способи керуючих дій повинні забезпечувати: — можливість здійснення дій безпосередньо на зв’язку; — високу вибірковість дій; — дискретність дій у часі і просторі; — можливість поєднання в часі керуючих дій і обробки деталі. Виконання першої вимоги дозволяє виключити або послабити додаткові силові та термічні впливи на алмазне […]

ФОРМА І РОЗМІРИ ОДИНИЧНИХ ЗРІЗІВ ПРИ МАСОВОМУ РІЗАННІ. ОБРОБЛЮВАНОЇ ПОВЕРХНІ РІЗНОВИСОТНО РОЗТАШОВАНИМИ. ЗЕРНАМИ

4.1 Вплив кінематики і різновисотного розташування зеренна форми одиничних зрізів та кількість зерен, що контактують Форми одиничних зрізів, які утворені на ділянках перетину траєкторій алмазних зерен із поверхнею деталі, залежать від елементів режиму різання і взаємного розташування зерен на робочій поверхні круга. Вплив кінематики і різновисотного розташування зерен на форми одини­чних зрізів розглянемо, використовуючи розроблені […]

ПАРАМЕТРИ РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ АЛМАЗНОГО ШЛІФУВАЛЬНОГО. КРУГА В СТАТИЦІ

2.1 Існуючі моделі алмазних зерен та області їх застосування Видалення матеріалу з поверхні оброблюваної заготовки при шліфуванні виконується зернами абразивного матеріалу, які є різальними елементами ро­бочої поверхні абразивного інструменту. Геометрична форма абразивного зерна в цілому та тієї його частини, яка безпосередньо приймає участь у процесі рі­зання, є одними з найбільш істотних факторів, що визначають процес […]

Математична модель робочої поверхні круга. в процесі шліфування

Виконані нами дослідження з впливу режимів шліфування на форми зрізу і відстань між контактуючими зернами дозволяють створити математичну мо­дель РПК, яка відображає реальний процес шліфування при конкретних умовах оброблення. Представимо шліфувальний круг при врізному шліфуванні як сукупність статистично рівнозначних перерізів площиною, перпендикулярною осі круга (рис. 4.7). Рис. 4.8. Модель робочої поверхні круга в процесі шліфування […]

Розміри алмазних зерен і відстань між ними в матриці алмазовмісного шару

Робоча поверхня нерухомого круга утворюється алмазовмісним шаром, який представляє собою абразивний простір, що складається із зв’язки, в об’ємі якої рівномірно розподілені різноманітно орієнтовані алмазні зерна довільної геометричної форми. У зв’язку з цим при аналітичному описі робочої поверхні скористаємося методами математичної статистики, а реальну форму алмазних зерен замінимо еквівалентною моделлю простої геометричної форми. У якості моделі […]

ІНТЕНСИВНІСТЬ ВИДАЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКИ У ПРОЦЕСІ КЕРУЮЧИХ. ДІЙ НА РОБОЧУ ПОВЕРХНЮ КРУГА ПРИ ВІДСУТНОСТІ. ЗАСАЛЮВАННЯ МІЖЗЕРЕННОГО ПРОСТОРУ

5.1 Сили різання при шліфуванні Для розрахунку інтенсивності видалення зв’язки в процесі керуючих дій необхідно мати залежності, що описують збільшення складових сил різання в часі, обумовлене зміною параметрів РПК, та знати умови надійного закріплення алмазного зерна в зв’язці. Сила різання на шліфувальному крузі являє собою суму сил на окремих зернах, які одночасно знаходяться в контакті […]