Рубрика: АЛМАЗНЕ ШЛІФУВАННЯ З ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНИМИ КЕРУЮЧИМИ ДІЯМИ НА РОБОЧУ ПОВЕРХНЮ КРУГА

ІНТЕНСИВНІСТЬ ВИДАЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКИ У ПРОЦЕСІ КЕРУЮЧИХ. ДІЙ НА РОБОЧУ ПОВЕРХНЮ КРУГА ПРИ ВІДСУТНОСТІ. ЗАСАЛЮВАННЯ МІЖЗЕРЕННОГО ПРОСТОРУ

5.1 Сили різання при шліфуванні Для розрахунку інтенсивності видалення зв’язки в процесі керуючих дій необхідно мати залежності, що описують збільшення складових сил різання в часі, обумовлене зміною параметрів РПК, та знати умови надійного закріплення алмазного зерна в зв’язці. Сила різання на шліфувальному крузі являє собою суму сил на окремих зернах, які одночасно знаходяться в контакті […]

Алмазне шліфування з електроерозійними керуючими діями на робочу поверхню круга

Випуск конкурентноспроможної машинобудівної продукції пов’язаний з різким підйомом технічного рівня машин, які випускаються, збільшенням пока­зників надійності: безвідмовності та довговічності в експлуатації, підвищенням точності машин. Вирішення цих задач можливе за рахунок використання мате­ріалів підвищеної міцності та зносостійкості, створення нетрадиційних способів обробки, які відповідають рівню високих технологій. Сьогодні проблема високопродуктивної обробки важкооброблюваних ма­теріалів успішно вирішується за допомогою […]

Параметри різновисотності алмазних зерен на РПК після алмазного. та алмазно-іскрового шліфування

2.7.1 Параметри різновисотності алмазних зерен на РПКпісля алмазного та алмазно-іскрового шліфування за жорсткою схемою Різновисотність зерен, під якою розуміється різноманіття положень вер­шин зерен відносно найбільше виступаючого із зв’язки зерна в перерізі робочої поверхні круга площиною, перпендикулярною осі, досліджували на кругах АС6 100/80-4-М2-01, АС6 160/125-4-М2-01, АС6 250/200-4-М2-01. Правку круга, алмазне та алмазно-іскрове шліфування штампової сталі Х12Ф4М […]

Міцність закріплення алмазного зерна в металевій зв’язці

Розрахунок міцності закріплення в металевій зв’язці алмазного зерна, на­вантаженого зосередженою силою, яка проходить через центр зерна, виконаємо при наступних вхідних положеннях: — зерно заміняється просторовою моделлю у вигляді абсолютно жорсткої кулі; — зв’язка представляє однорідний, ізотропний пружно-пластичний півпро- стір; — фізико-механічні властивості зв’язки не залежать від величини пластич­ної деформації; — на закріплення зерна не впливають […]

ШЛІФУВАННЯ З КЕРУВАННЯМ ПАРАМЕТРАМИ РОБОЧОЇ. ПОВЕРХНІ КРУГА Ж СИСТЕМА. 1.1 Сучасні способи керування параметрами РПК при шліфуванні

Використання різальних властивостей алмазів при шліфуванні кругом значною мірою залежить від виду зв’язки, на якій виготовлений алмазовмісний шар. Так, за даними Т. Н.Лоладзе і Т. В.Бокучави, при шліфуванні алмазними кругами на бакелітовій зв’язці АС 40-Б1-100 зразків із молібдену МВ1 викорис­товується тільки 9% різальних властивостей алмаза, жароміцного сплаву ХН70ВМТЮ — 6%, титанового сплаву ВТ-1 — 3%, […]

Параметри різновисотності алмазних зерен на РПК. після алмазного та алмазно-іскрового шліфування за пружною схемою

Різновисотність алмазних зерен досліджували [61] за методикою, яка описана в п. п. 2.6.1, після оброблення зразків із сталі Р6М5ФЗ за пружною схе­мою кругами різних зернистостей. Умови і режими правки і шліфування анало­гічні наведеним в табл. 2.8,2.9. Для визначення значень параметрів розподілу Вейбулла за дослідними даними скористаємося методикою, яка викладена в [62]. Відповідно до цієї ме­тодики […]

Інтенсивність видалення зв’язки в процесі керуючих. дій на РПК із метою виключення фазово-струкіурних. перетворень у поверхневому шарі деталі

Метою керуючих дій на РПК є, як правило, підтримка у визначених ме­жах одного з вихідних технологічних показників, який у конкретних умовах є лімітуючим. Таким показником може бути, наприклад, якість обробки, що ха­рактеризується припустимим рівнем фазово-структурних перетворень у повер­хневому шарі деталі. У цьому випадку складова сили різання кругом PZK кр не повинна перевищувати величини, при якій […]

Деякі проблеми керування параметрами РПК при шліфуванні

Аналіз сучасних досліджень показав, що в даний час процес шліфування з керуючими діями на РПК здійснюється за двома схемами — жорсткою та пру­жною. При жорсткій схемі елементами режиму різання є швидкість круга, шви­дкість деталі, поздовжня і поперечна подачі, глибина шліфування. У цьому ви­падку об’єм матеріалу, який підводиться до шліфувального круга, є постійним і не змінюється […]

Порівняння розподілів різновисотності. при шліфуванні за жорсткою та пружною схемами

Досліджувані розподіли різновисотності рельєфу алмазних кругів, який стабілізувався після 60 хвилин шліфування за пружною схемою швидкорізаль­ної сталі Р6М5ФЗ порівняємо із розподілами різновисотності рельєфу кругів Різновисотність, мкм б 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 Різновисотність, мкм в Рис. 2.15. Розподіл різновисотності зерен кругів 1А1 250x76x15x5різної зернистості після 60 хвилин шліфування […]

ВИХІДНІ ПОКАЗНИКИ ШЛІФУВАННЯ. ЗА ПРУЖНОЮ СХЕМОЮ З ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНИМИ. КЕРУЮЧИМИ ДІЯМИ НА РПК

6Л Обґрунтування способу стабілізації вихідних технологічнихпоказників шліфування за пружною схемою Відомі різні шляхи реалізації шліфування за пружною схемою, які різ­няться параметром, що підтримується постійним під час оброблення. До таких параметрів відносяться: а) радіальна сила Ру [84]; б) тангенціальна сила Р2 [85, 86]; Вибір способу стабілізації вихідних технологічних показників необхідно, на нашу думку, здійснювати з урахуванням […]