Рубрика: АЛМАЗНЕ ШЛІФУВАННЯ З ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНИМИ КЕРУЮЧИМИ ДІЯМИ НА РОБОЧУ ПОВЕРХНЮ КРУГА

Основні вимоги до способів керуючих дій на РПК при шліфуванні

Для підтримки параметрів РПК стабільними під час оброблення способи керуючих дій повинні забезпечувати: — можливість здійснення дій безпосередньо на зв’язку; — високу вибірковість дій; — дискретність дій у часі і просторі; — можливість поєднання в часі керуючих дій і обробки деталі. Виконання першої вимоги дозволяє виключити або послабити додаткові силові та термічні впливи на алмазне […]

ФОРМА І РОЗМІРИ ОДИНИЧНИХ ЗРІЗІВ ПРИ МАСОВОМУ РІЗАННІ. ОБРОБЛЮВАНОЇ ПОВЕРХНІ РІЗНОВИСОТНО РОЗТАШОВАНИМИ. ЗЕРНАМИ

4.1 Вплив кінематики і різновисотного розташування зеренна форми одиничних зрізів та кількість зерен, що контактують Форми одиничних зрізів, які утворені на ділянках перетину траєкторій алмазних зерен із поверхнею деталі, залежать від елементів режиму різання і взаємного розташування зерен на робочій поверхні круга. Вплив кінематики і різновисотного розташування зерен на форми одини­чних зрізів розглянемо, використовуючи розроблені […]

ПАРАМЕТРИ РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ АЛМАЗНОГО ШЛІФУВАЛЬНОГО. КРУГА В СТАТИЦІ

2.1 Існуючі моделі алмазних зерен та області їх застосування Видалення матеріалу з поверхні оброблюваної заготовки при шліфуванні виконується зернами абразивного матеріалу, які є різальними елементами ро­бочої поверхні абразивного інструменту. Геометрична форма абразивного зерна в цілому та тієї його частини, яка безпосередньо приймає участь у процесі рі­зання, є одними з найбільш істотних факторів, що визначають процес […]

Математична модель робочої поверхні круга. в процесі шліфування

Виконані нами дослідження з впливу режимів шліфування на форми зрізу і відстань між контактуючими зернами дозволяють створити математичну мо­дель РПК, яка відображає реальний процес шліфування при конкретних умовах оброблення. Представимо шліфувальний круг при врізному шліфуванні як сукупність статистично рівнозначних перерізів площиною, перпендикулярною осі круга (рис. 4.7). Рис. 4.8. Модель робочої поверхні круга в процесі шліфування […]

Розміри алмазних зерен і відстань між ними в матриці алмазовмісного шару

Робоча поверхня нерухомого круга утворюється алмазовмісним шаром, який представляє собою абразивний простір, що складається із зв’язки, в об’ємі якої рівномірно розподілені різноманітно орієнтовані алмазні зерна довільної геометричної форми. У зв’язку з цим при аналітичному описі робочої поверхні скористаємося методами математичної статистики, а реальну форму алмазних зерен замінимо еквівалентною моделлю простої геометричної форми. У якості моделі […]

ІНТЕНСИВНІСТЬ ВИДАЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКИ У ПРОЦЕСІ КЕРУЮЧИХ. ДІЙ НА РОБОЧУ ПОВЕРХНЮ КРУГА ПРИ ВІДСУТНОСТІ. ЗАСАЛЮВАННЯ МІЖЗЕРЕННОГО ПРОСТОРУ

5.1 Сили різання при шліфуванні Для розрахунку інтенсивності видалення зв’язки в процесі керуючих дій необхідно мати залежності, що описують збільшення складових сил різання в часі, обумовлене зміною параметрів РПК, та знати умови надійного закріплення алмазного зерна в зв’язці. Сила різання на шліфувальному крузі являє собою суму сил на окремих зернах, які одночасно знаходяться в контакті […]

Геометрична форма алмазного зерна на робочій поверхні круга

Дослідження геометричної форми частини алмазних зерен, які виступа­ють над зв’язкою на робочій поверхні круга, сформованій в процесі електроеро — зійної правки і алмазно-іскрового шліфування, здійснювали методом профіло — графування. Для урахування похибки, обумовленої радіусом округлення щупальної голки, була застосована спеціальна методика обробки експериментальних да­них, сутність якої полягає в наступному. Спочатку на отриманих профілоіра — мах […]

Міцність закріплення алмазного зерна в металевій зв’язці

Розрахунок міцності закріплення в металевій зв’язці алмазного зерна, на­вантаженого зосередженою силою, яка проходить через центр зерна, виконаємо при наступних вхідних положеннях: — зерно заміняється просторовою моделлю у вигляді абсолютно жорсткої кулі; — зв’язка представляє однорідний, ізотропний пружно-пластичний півпро- стір; — фізико-механічні властивості зв’язки не залежать від величини пластич­ної деформації; — на закріплення зерна не впливають […]

Розраховані з використанням різних моделей

Модель зерна у формі конуса з округленою вершиною дає найбільші роз­біжності з результатами експерименту. Відомо, що вона запропонована як мо­дель вершин алмазних зерен, які утворюються при подрібненні, і передбачає орієнтацію зерна віссю симетрії перпендикулярно РПК, що в дійсності практи­чно не виконується. Таким чином, модель зерен у формі кулі може використовуватися при описі тих параметрів РПК […]

Інтенсивність видалення зв’язки в процесі керуючих. дій на РПК із метою виключення фазово-струкіурних. перетворень у поверхневому шарі деталі

Метою керуючих дій на РПК є, як правило, підтримка у визначених ме­жах одного з вихідних технологічних показників, який у конкретних умовах є лімітуючим. Таким показником може бути, наприклад, якість обробки, що ха­рактеризується припустимим рівнем фазово-структурних перетворень у повер­хневому шарі деталі. У цьому випадку складова сили різання кругом PZK кр не повинна перевищувати величини, при якій […]