Рубрика: АЛМАЗНЕ ШЛІФУВАННЯ З ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНИМИ КЕРУЮЧИМИ ДІЯМИ НА РОБОЧУ ПОВЕРХНЮ КРУГА

КІНЕМАТИКА ШЛІФУВАННЯ ПЕРИФЕРІЄЮ КРУГА. Траєкторія абразивного зерна відносно деталі

У процесі шліфування алмазні зерна, які розташовані на робочій поверхні круга, здійснюють відносно деталі переміщення по траєкторіях, обумовлених заданими робочими рухами. Траєкторії зерен визначають форму обробленої по­верхні, а також форми й розміри частинок металу, які видаляються, тобто зрізів, що впливає на умови роботи круга та вихідні параметри шліфування. Розглянемо траєкторію зерна на прикладі найбільш складного […]

Алмазне шліфування з електроерозійними керуючими діями на робочу поверхню круга

Випуск конкурентноспроможної машинобудівної продукції пов’язаний з різким підйомом технічного рівня машин, які випускаються, збільшенням пока­зників надійності: безвідмовності та довговічності в експлуатації, підвищенням точності машин. Вирішення цих задач можливе за рахунок використання мате­ріалів підвищеної міцності та зносостійкості, створення нетрадиційних способів обробки, які відповідають рівню високих технологій. Сьогодні проблема високопродуктивної обробки важкооброблюваних ма­теріалів успішно вирішується за допомогою […]

ШЛІФУВАННЯ З КЕРУВАННЯМ ПАРАМЕТРАМИ РОБОЧОЇ. ПОВЕРХНІ КРУГА Ж СИСТЕМА. 1.1 Сучасні способи керування параметрами РПК при шліфуванні

Використання різальних властивостей алмазів при шліфуванні кругом значною мірою залежить від виду зв’язки, на якій виготовлений алмазовмісний шар. Так, за даними Т. Н.Лоладзе і Т. В.Бокучави, при шліфуванні алмазними кругами на бакелітовій зв’язці АС 40-Б1-100 зразків із молібдену МВ1 викорис­товується тільки 9% різальних властивостей алмаза, жароміцного сплаву ХН70ВМТЮ — 6%, титанового сплаву ВТ-1 — 3%, […]

Товщина комоподібного зрізу

Максимальну товщину комоподібного зрізу знайдемо, використовуючи отримані параметричні рівняння траєкторій (3.5). Для спрощення використаємо розрахункову схему для внутрішнього зу­стрічного врізного шліфування (рис. 3.7) і розглянемо загальний випадок внут­рішнього врізного шліфування. З огляду на те, що при внутрішньому попутно­му шліфуванні вихідна координата зерна І зміщена на 180° у порівнянні з зу­стрічним шліфуванням, траєкторія зерна І визначиться […]

Деякі проблеми керування параметрами РПК при шліфуванні

Аналіз сучасних досліджень показав, що в даний час процес шліфування з керуючими діями на РПК здійснюється за двома схемами — жорсткою та пру­жною. При жорсткій схемі елементами режиму різання є швидкість круга, шви­дкість деталі, поздовжня і поперечна подачі, глибина шліфування. У цьому ви­падку об’єм матеріалу, який підводиться до шліфувального круга, є постійним і не змінюється […]

Аналіз точності формул для розрахунку довжини кривої контакту і товщини комоподібного зрізу

Запропоновані нами формули для розрахунку довжини кривої контакту (3.22,3.24) і максимальної товщини комоподібного зрізу (3.39), які отримані на основі точних рівнянь траєкторій, дозволяють визначити похибки розрахунківза формулами (3.27), (3.46-3.48), які базуються на спрощеній траєкторії зерен у вигляді кола. Результати розрахунків довжини і товщини комоподібних зрізів приведе­ні в табл. 3.1 і 3.2. Таблиця 3.1. Довжина кривої […]

Основні вимоги до способів керуючих дій на РПК при шліфуванні

Для підтримки параметрів РПК стабільними під час оброблення способи керуючих дій повинні забезпечувати: — можливість здійснення дій безпосередньо на зв’язку; — високу вибірковість дій; — дискретність дій у часі і просторі; — можливість поєднання в часі керуючих дій і обробки деталі. Виконання першої вимоги дозволяє виключити або послабити додаткові силові та термічні впливи на алмазне […]

ФОРМА І РОЗМІРИ ОДИНИЧНИХ ЗРІЗІВ ПРИ МАСОВОМУ РІЗАННІ. ОБРОБЛЮВАНОЇ ПОВЕРХНІ РІЗНОВИСОТНО РОЗТАШОВАНИМИ. ЗЕРНАМИ

4.1 Вплив кінематики і різновисотного розташування зеренна форми одиничних зрізів та кількість зерен, що контактують Форми одиничних зрізів, які утворені на ділянках перетину траєкторій алмазних зерен із поверхнею деталі, залежать від елементів режиму різання і взаємного розташування зерен на робочій поверхні круга. Вплив кінематики і різновисотного розташування зерен на форми одини­чних зрізів розглянемо, використовуючи розроблені […]

ПАРАМЕТРИ РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ АЛМАЗНОГО ШЛІФУВАЛЬНОГО. КРУГА В СТАТИЦІ

2.1 Існуючі моделі алмазних зерен та області їх застосування Видалення матеріалу з поверхні оброблюваної заготовки при шліфуванні виконується зернами абразивного матеріалу, які є різальними елементами ро­бочої поверхні абразивного інструменту. Геометрична форма абразивного зерна в цілому та тієї його частини, яка безпосередньо приймає участь у процесі рі­зання, є одними з найбільш істотних факторів, що визначають процес […]