Вплив способу шліфування на довжину контактних площадок зерен

При проведенні експериментів шліфування зразків із швидкорізальної сталі Р6М5ФЗ за кінематично аналогічними жорсткою та пружною схемами виконувалося підготовленими на однакових режимах правки кругами однако­вих характеристик. Таким чином, вихідний стан рельєфу РПК перед шліфуван­ням за різними схемами був статистично рівнозначним [58].

Порівняння довжин контактних площадок на задніх поверхнях зерен та їх дисперсій при обробленні за різними схемами виконаємо для круга 1АІ 250x76x15x5 АС6 160/125-4-М2-01 (табл. 2.16), використовуючи емпіричну за­лежність (2.25) і отримані нами після обробки експериментальних даних для пружної схеми шліфування залежності аналогічного вигляду, параметри яких приведені в табл. 2.11.

Час

шліфу­

вання,

хв

Схема шліфування

Критерій Фішера

Жорстка

Пружна

Середня

довжина

контактної

площадки

/3,мкм

Вибіркова дисперсія довжини контактної площадки S2, мкм2

Середня довжина контакт, площадки 13, мкм

Вибіркова дисперсія довжини контактної площадки iS2, мкм2

розраху­

нкове

значення

Fposp

табличне

значення

^0,95

5

34,17

278,95

10

47,40

238,6

3933

291,07

1,22

1,4

15

42,50

385,17

20

5135

367,8

зо

52,78

324,8

45,67

326,67

1,01

1,4

45

46,33

332,09

50

53,29

298,7

60

48,50

450,25

70

52,10

344,4

90

53,62

401,9

Таблиця 2.16. Вплив часу обробки на довжину контактних площадок

алмазних зёрен при плоскому алмазному шліфуванні зразків з швидкорізальної сталі Р6М5ФЗ кругом 1А1 250x76x15x5 АС6 160/125-4-М2-01 за жорсткою та пружною схемами

Порівняння дисперсій вибірок для обох схем шліфування за критерієм Фішера (див. табл. 2.16) показує, що розходження між дисперсіями незначуще і вибірки можна вважати приналежними до однієї генеральної сукупності. Оскі­льки для обох порівнюваних вибірок експериментальні дані є тільки в два спів­падаючих моменти часу (10 і ЗО хвилин), із метою підтвердження достовірності зроблених висновків порівняємо параметри вибірок і для декількох близьких проміжків часу оброблення (45 і 50 хвилин, 60 і 70 хвилин) за критеріями Кох­рана і Фішера.

Незважаючи на незначну розбіжність порівнюваних проміжків часу шлі­фування, за результатами порівняння (табл. 2.17) видно, що розходження вибі­ркових дисперсій і вибіркових середніх незначуще в усіх випадках. Отже, вплив часу оброблення на довжину контактних площадок алмазних зерен круга 1А1 250x76x15x5 АС6 160/125-4-М2-01 при шліфуванні за кинематично анало­гічними жорсткою та пружною схемами однаковий.

Такі ж результати дає і порівняння довжин контактних площадок зерен і їх дисперсій при обробленні за різними схемами кругом 1АІ 250x76x15x5 АС6 100/80-4-М2-01, однак для круга зернистістю 250/200 розбіжність середніх до­вжин контактних площадок зерен є статистично значущою.

Використовуючи параметри рівнянь регресії з роботи [59] і з табл. 2.11, побудуємо графіки залежностей довжини контактних площадок від часу оброб­лення для кругів різної зернистості при двох схемах шліфування (рис. 2.11).

З графіків видно, що середня довжина площадок контакту при обробленні за пружною схемою менше, ніж за жорсткою, і зближується з нею тільки після 30-40 хвилин шліфування. Це пояснюється стабільністю навантаження на зерна при роботі за пружною схемою до моменту засалювання поверхні круга і, від­повідно, більшою кількістю зерен із меншими площадками контакту, ніж при жорсткій схемі.

Розбіжність середніх довжин площадок зерен після 30 хвилин шліфуван­ня для кругів зернистістю 100/80 і 160/125 стає незначущою (не перевищує 18%), а для круга зернистістю 250/200 і в цей період часу залишається дворазо­вою.

Незважаючи на це, рівняння (2.24), що описують зміну в часі довжин площадок контакту при шліфуванні за жорсткою схемою, може використовува­тися для цілей моделювання процесу оброблення за пружною схемою.

Updated: 05.04.2016 — 19:55