Вплив часу оброблення на поточну фактичну глибину різання і об’єм зшліфованого матеріалу при шліфуванні за пружною схемою з постійною силою підтиску заготовки до круга

6.2.1 Вплив часу оброблення на фактичну глибину шліфування
за пружною схемою в результаті процесу зношування зерен та
спільної дії процесів засалювання міжзеренного
простору і зношування зерен

Для математичного опису закономірності зміни поточної фактичної гли­бини шліфування іф під час оброблення ту результаті процесу зношування зе­рен використовували формулу (6.13). Сталу tycm^ і вихідну /0 глибину шліфуван­ня визначали з використанням математичної моделі процесу за даними розра­хунку, які представлені кривою 1 на рис. 6.3. Значення коефіцієнта а розрахо­вуємо методом найменших квадратів [57].

Відповідне рівняння регресії при постійній силі Ру = 80 Н має вигляд

іфі = 9 + 4,88 ехр(- 0,07г). (6.18)

Зміну фактичної глибини шліфування в залежності від часу оброблення, обумовлену спільною дією процесів засалювання міжзеренного простору та

зношування зерен, досліджували експериментально. Зразки з загартованої швидкорізальної сталі Р6М5ФЗ обробляли за пружною схемою з постійною си­лою Р„ = 80 Н (див. рис. 2.9) алмазним шліфувальним кругом 1А1 250x7615x5 АС6-100/80-4-М2-01.

Перед початком оброблення круг правили елекгроерозійним методом з підведенням технологічного струму в зону різання (режими правки див. у табл. 2.8). Як джерело технологічного струму використовувався блок електрожив­лення моделі ИТТ-35. При правці анодом був шліфувальний круг, катодом — чавунний електрод-інструмент. Оброблення здійснювалося на режимах, наве­дених у табл. 2.9. Охолодження — 0,3 %-вий водяний розчин кальцинованої со­ди.

Вибіркові середні значення поточної фактичної глибини шліфування, її середні квадратичні відхилення і дисперсії для об’єднаних (після встановлення їх однорідності) результатів дослідів наведені в табл. 6.1, а довірчі інтервали поточної фактичної глибини шліфування і об’єму зшліфованого матеріалу — у табл. 6.2. Перевірка однорідності вибірок значень фактичної глибини шліфу­вання, дисперсійний аналіз експериментальних даних і розрахунок довірчих ін­тервалів виконували за відомими методиками [57,90].

Для виведення залежності (6.14), яка описує закономірність зміни поточ­ної фактичної глибини шліфування іф під час оброблення т при сумарній дії процесів зношування та засалювання, які призводять до зниження різальної зда­тності РПК, використовуємо визначені експериментальним шляхом середні значення поточної фактичної глибини шліфування в різні моменти часу оброб­лення (див. табл. 6.1).

Сталу ty^ і вихідну /0 глибину шліфування в рівнянні (6.14) визначимо за експериментальними даними (див. табл. 6.1), а значення коефіцієнта az — мето­дом найменших квадратів.

Рівняння регресії для вказаних вище умов і режимів шліфування має ви­гляд

іф2 = 0,18 + 14,13 ехр(— 0,118т). (6.19) [1]

матеріалу Ah і фактичної глибини шліфування для об’єднаних дослідів при обробленні зразків із швидкорізальної сталі Р6М5ФЗ кругом 1А1 250x76x15x5 АС6-100/80-4-М2-01

Час

шліфування

г,

хв

Вибіркове середнє, мкм

Середнє квадратичне відхилення, мкм

Дисперсія, мкм2

Ah

Ч

5да

&

92

1

358

14,31

19,26

0,77

371,1

0,594

5

914

9,14

87,51

0,88

7658,3

0,766

10

636

5,09

28,97

0,23

839,1

0,054

15

333

2,66

25,07

0,20

628,4

0,040

ЗО

324

0,86

32,92

0,09

1083,8

0,008

45

257

0,68

155,87

0,42

24290,7

0,173

60

91

0,24

30,42

0,08

925,5

0,007

Таблиця 6.2. Довірчі інтервали фактичної глибини шліфування Ц і об’єму

зшліфованого матеріалу VM при обробленні зразків

із швидкорізальної сталі Р6М5ФЗ

кругом 1А1 250x76x15x5 АС6-100/80-4-М2-01

Час

шліфування

г,

хв

Середнє

квадратичне

відхилення

середньої

глибини

шліфування

V

мкм

Фактична

глибина

шліфування

*Ф>

мкм

Середнє

квадратичне

відхилення

середнього

об’єму

зшліфованого

матеріалу

мм3

Об’єм

зшліфованого матеріалу V„, мм3

1

1,08

14,31±2,78

1052±203

5

0,270

9,14±0,69

2686±203

10

0,216

5,09±0,55

1871±203

15

0,216

2,66±0,55

79

979+203

зо

0,072

0,86±0,19

9521203

45

0,072

0,68±0,19

7551203

60

0,072

0,24±0,19

2691203

Updated: 05.04.2016 — 19:55