Вплив часу оброблення за пружною схемою на об’єм зшліфованого матеріалу

У випадку плоского врізного шліфування за пружною схемою загальний об’єм зшліфованого матеріалу за час т визначається за формулою, запропоно­ваною нами в роботі [91]

yM=S, J^(T)dT. (6.20)

о

У рівнянні (6.20) коефіцієнт перед інтеїралом становить собою площу оброб­люваної поверхні заготовки в одиницю часу:

Подпись: (6.21)ВдЬд-Ю00Уд U+ 2 L

де Vd — подовжня швидкість столу, м/хв;

lmp — величина перебігу шліфувального круга, мм.

Отримане нами рівняння (6.18) дозволяє за формулою (6.20) розраховува­ти об’єм зшліфованого матеріалу у випадках, коли зниження різальної здатнос­ті круга обумовлене процесом зношування зерен та коли інтенсивність вида­лення продуктів засалювання в процесі електроерозійних керуючих дій пере­вищує інтенсивність процесу засалювання круга. Рівняння (6.19) разом із зале­жністю (6.18) дає можливість розраховувати за формулою (6.20) об’єм зшліфо­ваного матеріалу у випадку, коли інтенсивність видалення продуктів засалю­вання з РПК менше, ніж інтенсивність процесу засалювання круга.

Проаналізуємо зміну в часі об’єму зшліфованого матеріалу, розраховано­го за формулою (6.20) з використанням математичної моделі процесу шліфу­вання за пружною схемою, та об’єму, визначеного експериментально при спі­льній дії процесів засалювання міжзеренного простору круга та зношування зе­рен.

Визначимо значення коефіцієнта перед інтегралом у формулі (6.20). Роз­міри оброблюваної заготовки Вг, = 15 мм, Ьд = 196 мм. Подовжня швидкість столу Vd = 6 м/хв, величина перебігу Іпір = 10 мм. З урахуванням цих даних за формулою (6.21) одержимо

с 15 196 1000 — б,,

S.__, =—————— = 81667 мм/хв.

1гои 196 + 2-10

Підставивши значення і рівняння (6.18) у формулу (6.20), одержимо залежність для розрахунку об’єму зшліфованого матеріалу у випадку, коли зниження різальної здатності круга обумовлене процесом зношування зерен

о

Використовуючи формулу (6.22), побудуємо графік зміни в часі оброб­лення об’єму матеріалу, зшліфованого за 1 хвилину, тобто продуктивності про­цесу шліфування, для зазначених умов і порівняємо його з експериментальним графіком, побудованим за даними табл. 6.2 (рис. 6.7).

Подпись:
Час оброблення т, хв [2]

різальну здатність круга тільки процесу зношування зерен. Це говорить про пе­реважну роль в зниженні різальної здатності круга при обробленні ванадієвих сталей процесу засалювання міжзеренного простору. Так, через ЗО хвилин об­робки об’єм матеріалу, що видаляється, стабілізується на досить низькому рівні (нижче вихідного в 12-15 разів), причому зменшення за рахунок зношування зерен становить 30%, а інше — за рахунок засалювання міжзеренного простору [88,92].

Можна припустити, що в цей момент часу, коли продуктивність шліфу­вання стабілізується на певному рівні, продуктами засалювання заповнюється весь об’єм міжзеренного простору. При цьому круг фактично втрачає різальну здатність.

Updated: 05.04.2016 — 19:55