Вплив часу відновлення РПК на питому. собівартість шліфування

6.4.1 Залежність питомої собівартості шліфування від часу
відновлення РПК внаслідок процесу зношування зерен

При визначенні собівартості оброблення за пружною схемою розрахунки вартісних показників провадилися в цінах за станом на 1 січня 1998 р. Елемен­ти собівартості визначалися із застосуванням довідкових даних [93,94].

г _ атвід + а2твід + а3твід + а4теід + а5Твід^ги +ЬЇ+Ь2 (Ы/л

^тип у 9 Vо х V

* м

де сі — cj, b, Ьг — постійні коефіцієнти, які характеризують застосоване облад­нання і інструмент, геометричні розміри оброблюваної заготовки, режими оброблення, вартість технологічної електроенергії і алмазів та інші парамет­ри процесу оброблення;

твід — час відновлення РПК за рахунок електроерозійних керуючих дій.

Розрахунки значень коефіцієнтів Сі — с3, Ьи Ь2 У виразі (6.24) з викорис­танням відповідних формул [95] наведені в роботі [96].

Залежність коефіцієнта шліфування від часу оброблення для круга АС6- 100/80-4 М2-01 може бути представлена формулою, отриманою методом най­менших квадратів за експериментальними даними (див. рис. 6.4) аналогічно ви­веденню формули (6.18):

Кш(т) = 0,389 + 0,119 ехр(- 0,161 г). (6.25)

Підставимо значення коефіцієнтів аі — а5, Ьи Ь2 і вираз (6.25) у формулу

(6.24) і одержимо собівартість алмазного шліфування з керуванням параметра­ми РПК за час твіі у випадку, коли зниження різальної здатності круга обумов­лене тільки процесом зношування алмазних зерен:

С*. = 0,0092гвІа + 0,0211 тм + 0,0133^ + 0,0022гвй +

+ 0,0064^(0,389 + 0,119ехр(- 0,161 то})] + 0,009 + 6,25. (6.26)

Об’єм зшліфованого матеріалу визначимо за формулою (6.22), підставивши в неї (6.18) і значення коефіцієнта Slnn3 (формула (6.21)):

Т0

VM =81,667 J(9 + 4,88ехр(-0,07z)]dz. (6.27)

о [3]

0,0092г 0 + 0,0211то+0,0133то + 0,0022то +

Подпись: (6.28)+ 0,0064го(0,389+0,119ехр(-0,161г0))+0,009 + 6,25

г0

81,667 }(9 + 4,88ехр(-0,07т))с/г о

Подпись: Рис. 6.9. Вплив часу відновлення РПК на питому собівартість шліфування у випадку, коли зниження різальної здатності круга обумовлене процесом зношування зерен

Графік залежності (6.28) наведений нарис. 6.9. Стт, грн/мм3

Час відновлення РПК теід, хв [4]

Таким чином, при пошуку мінімуму питомої собівартості шліфування не­обхідно розглядати закономірність утрати із перебігом часу оброблення різаль­ної здатності РІЖ, обумовленої сумарною дією процесів зношування зерен і засалювання міжзеренного простору.

Updated: 05.04.2016 — 19:55